BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT  NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

(Kèm theo Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng12 năm 2012 của UBND tỉnh Ninh Bình)

PHẦN I

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

PHẦN II

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Bảng số 1: Giá đất ở -  thành phố Ninh Bình

A. Đất ở Đô thị thành phố Ninh Bình (Đô thị loại III)

I. Bảng giá đất ở thuộc các đường trục chính

II. Bảng giá đất ở thuộc các phường thành phố Ninh Bình

 1. Phường Vân Giang; Phường Đông Thành; Phường Tân Thành

 2. Phường Phúc Thành; Phường Nam Thành; Phường Nam Bình

 3. Phường Thanh Bình; Phường Bích Đào; Phường Ninh Phong; Phường Ninh Khánh; Phường Ninh Sơn

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

Bảng số 2: Giá đất ở - Thị xã Tam Điệp

A. Bảng giá đất ở tại Đô thị - Thị xã Tam Điệp (Đôthị loại III)

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

Bảng số 3: Giá đất ở - Huyện Hoa Lư

A. Bảng giá đất ở tại Đô thị - Thị trấn Thiên Tôn (Đô thị loại V)

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

 Bảng số 4: Giá đất ở - Huyện Gia Viễn

A. Bảng giá đất ở tại Đô thị - Thị trấn Me  (Đô thị loại V)

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

 Bảng số 5: Giá đất ở - Huyện Nho Quan

A. Bảng giá đất ở tại Đô thị - Thị Nho Quan (Đô thị loại V)

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

 Bảng số 6: Giá đất ở - Huyện Yên Khánh

A. Bảng giá đất ở tại Đô thị - Thị Trấn Ninh  (Đô thị loại V)

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

 Bảng số 7: Giá đất ở - Huyện Yên Mô

A. Bảng giá đất ở tại Đô thị - Thị Trấn Yên Thịnh  (Đô thị loại V)

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

 Bảng số 8: Giá đất ở - Huyện Kim Sơn

A. Bảng giá đất ở tại Đô thị 

B. Bảng giá đất ở nông thôn

I. Bảng giá đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

II. Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn

 PHẦN III

BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH