ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH BÌNH


Số: 05/2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 17 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ ngày 01/10/2016;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 3 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành viên UBND tỉnh, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Website Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TAND tỉnh; Viện KSND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP7, các VP.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Điến


File đính kèm:

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH