BAN NỘI CHÍNH TỈNH UỶ

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại:(0229) 3897893


   


I. BAN LÃNH ĐẠO

   • Trưởng Ban Lưu Danh Tuyên
  • Sinh ngày: 28/5/1963
  • Quê quán: Xã Liên Sơn, huyện Gia viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0913.261.525
  • Email: luudanhtuyen@TUNinhBinh
 

   • Phó Trưởng Ban Bùi Minh Tuấn
  • Sinh ngày: 05/02/1975
  
• Quê quán: Xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.665.006
  • Email: tuanpctn@gmail.com

   
 
  • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Văn Việt
  • Sinh ngày: 23/2/1976
  • Quê quán: Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  • Trình độ lý luận: Cao cấp
  • Điện thoại: 0903.111.838
  • Email: nguyenvanviet@TUNinhBinh


II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Dữ liệu đang chờ cập nhật

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Đang chờ cập nhật

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

Xem chi tiết tại file đính kèm