BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
 

 Liên lạc:

- Địa chỉ:   Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

-Điện thoại/Fax: (0229) 3871149I. BAN LÃNH ĐẠO

  • Trưởng Ban  Mai Văn Tuất
  • Sinh ngày: 23/9/1970
  
• Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0229.3866.789
  • Email: maivantuat@TUNinhBinh
   


  • Phó Trưởng Ban Thường trực: Đinh Thị Phượng
  • Sinh ngày: 1980
  • Quê quán: Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Xã hội học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0852.856.333
  • Email: dinhthiphuong@TUNinhBinh
   

 

  • Phó Trưởng Ban:  Phạm Ngọc Hưng
  • Sinh ngày: 20/8/1961
  • Quê quán: Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0229.3897.166
  • Email: phamngochung@TUNinhBinh
   
    • Phó Trưởng Ban:  Nguyễn Quốc Toản
  • Sinh ngày: 20/12/1977
  • Quê quán: Xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Xã hội
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0229.3899698
  • Email: nguyenquoctoan@TUNinhBinh

Dữ liệu đang chờ cập nhật

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Phòng Tổ chức - cán bộ  3. Phòng Đào tạo và Chính sách cán bộ
2. Phòng Tổ chức đảng - đảng viên  4. Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ -Tổng hợp

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Xem chi tiết tại file đính kèm

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Dữ liệu đang chờ cập nhật