CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ

KHOÁ XXII ( NHIỆM KỲ 2020-2025)

 


 Đồng chí 
 Nguyễn Thị Thu Hà
 


 Đồng chí 
 Trần Hồng Quảng
 Đồng chí 
 Phạm Quang Ngọc
   
     
Đồng chí 
 Tống Quang Thìn
Đồng chí 
Mai Văn Tuất 
Đồng chí 
Tô Văn Từ 
     
 
Đồng chí 
Bùi Mai Hoa
Đồng chí 
Lưu Danh Tuyên
Đồng chí 
Đỗ Việt Anh
     
 
Đồng chí 
Lê Hữu Quý
Đồng chí 
Phạm Văn Sơn
Đồng chí 
Đinh Công Thanh
     
 
 
 Đồng chí
Bùi Hoàng Hà 
Đồng chí
Trần Song Tùng 
Đồng chí
Đinh Việt Dũng 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH