Chủ tịch 
 
     
     
     
     
Phó Chủ tịch Thường trực
Tống Quang Thìn

Phó Chủ tịch
Trần Song Tùng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Cao Sơn

     
 
                       
                                   
     
 

 
    

              
Giám đốc
Công an tỉnh 
Chỉ huy trưởng 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Chánh Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Phạm Văn Sơn 
Đinh Công Thanh Đặng Đức Tân
     
     
Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giám đốc 
Sở Tài chính

Đinh Thị Thuý Ngần Phan Thành Công         Hoàng Văn Kiên     
     
     
 Giám đốc 
Sở Xây dựng
Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
 Giám đốc 
Sở Giao thông Vận tải
 Cao Trường Sơn
Vũ Nam Tiến  Lê Trọng Thành 
     
     
Giám đốc
 Sở Du lịch
Giám đốc 
Sở Công thương 
Giám đốc 
Sở Y tế 
Bùi Văn Mạnh Hoàng Trung Kiên  Vũ Mạnh Dương 
     
     
 Giám đốc
 Sở Tư pháp
Giám đốc
 Sở Thông tin và Truyền thông
Giám đốc
 Sở Nội vụ 
Phạm Minh Thường
Đoàn Thanh Hải Đinh Công Toản
     
     
 Giám đốc 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ
Giám đốc 
Sở Văn hoá và Thể thao
Lâm Xuân Phương  Nguyễn Toàn Thắng  Nguyễn Mạnh Cường
     

   
Chánh Thanh tra tỉnh 
 
 Đặng Xuân Nguyên
 
   

 

Đang cập nhật