Lượt xem: 543

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh ước đạt trên 72.353 tỷ đồng

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh ước đạt trên 72.353 tỷ đồng
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH