Chủ tịch 
 
     
     
     
Phó Chủ tịch Thường trực
Tống Quang Thìn

Phó Chủ tịch
Trần Song Tùng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Cao Sơn

     
 

    CÁC UỶ VIÊN UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026      

     
 

 
    


Chỉ huy trưởng 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Chánh Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Đinh Công Thanh Đặng Đức Tân
     
 Giám đốc
 Sở Nội vụ 
 Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và PTNT

 Đinh Công Toản Đinh Thị Thuý Ngần  Vũ Nam Tiến
     
 Giám đốc 
Sở Giao thông Vận tải

 Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Giám đốc 
Sở Tài chính
 Lê Trọng Thành
Đinh Văn Tiên
Hoàng Văn Kiên
     


Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo
 
Giám đốc
 Sở Du lịch
 

 Phan Thành Công  Bùi Văn Mạnh
     
Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ
Giám đốc
Sở Xây dựng
 
  Giám đốc 
Sở Y tế
Nguyễn Toàn Thắng   Cao Trường Sơn  Vũ Mạnh Dương
     
Giám đốc
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
 
Giám đốc
Sở Tư pháp
 
Giám đốc
Sở Công thương
 
 Lâm Xuân Phương Phạm Minh Thường   Hoàng Trung Kiên
     
 
 Giám đốc 
Sở Văn hoá và Thể thao
 Giám đốc
 Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Nguyễn Mạnh Cường   Đoàn Thanh Hải  
   

 

Đang cập nhật