Lượt xem: 454

Chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Phòng KS TTHC từ Sở Tư pháp sang V.P UBND tỉnh

Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định này bao gồm 3 điều: Chuyển chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 22/10/2017; Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu của phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành đảm bảo nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác Kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh hoạt động bình thường, liên tục và hiệu quả.

Ninhbinh.gov.vn

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH