Lượt xem: 525

Quyết định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã

Ngày 13/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1329/QĐ-UBND về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Quyết định này bao gồm 5 điều; phạm vi áp dụng là công tác theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính hằng năm của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; đối tượng áp dụng là Ban Quản lý các khu công nghiệp, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, trừ Văn phòng UBD tỉnh, UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn. Phương pháp đánh giá theo thang điểm 100, thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính các sở,  ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Ninhbinh.gov.vn

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH