TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT

Bộ pháp điển điện tử 

Tải về

Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015

 Tải về

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

 Tải về

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

 Tải về

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tải về

Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

 Tải về

Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế, xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ

 Tải về

Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước

 Tải về